Piękni kulturalni!
Jest nas już:
600

Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU SZKOŁA Z KULTURĄ

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. I ogólnopolski konkurs Szkoła z Kulturą, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany przez Teatr „Groteska” z siedzibą przy ulicy Skarbowej 2, 31-121 w Krakowie, NIP: 675-02-00-108, zwany dalej „Teatrem Groteska”.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu Kontrrewolucja Kulturalna.
 3. W ramach Konkursu Teatr Groteska realizuje cele, którymi są:
 • aktywizowanie środowisk szkolnych do działań  z obszaru kultury,
 • uświadamianie konieczności istnienia w przestrzeni społecznej kultury wysokiej, która jest nosicielem ładu estetycznego i etycznego,
 • zwiększenie dostępności kultury i zróżnicowanie oferty kulturalnej i edukacyjnej,
 • propagowanie pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży,
 • stworzenie i upowszechnianie kanonów wartości.
 • nawiązanie i podtrzymanie współpracy między podmiotami kultury i szkolnictwem,,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu historii narodowej, osiągnięć narodu w dziedzinie kultury, nauki, literatury, teatru,
 1. Zasady Konkursu zostały określone w niniejszym Regulaminie I Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła z Kulturą, zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Teatru Groteska oraz na stronie internetowej: www.kkrewolucja.pl
 3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Teatru Groteska.
 4. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg Konkursu ze strony Teatru Groteska są:
 • Anna Machacz  , tel. 012 6334822 wew. 257. fax. 012 6339965
 • Łukasz Gacek , tel. 012 6334822 wew. 227. fax. 012 6339965

 

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 2. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych.
 3. Każda szkoła podstawowa, biorąca udział w konkursie ma obowiązek wyłonić swojego reprezentanta, zwanego dalej „Opiekunem” który będzie pośredniczył w kontaktach Teatru Groteska z szkołą.
 4. W przypadku wątpliwości co do możliwości i zasad uczestnictwa w Konkursie należy skontaktować się z przedstawicielami Teatru Groteska wskazanymi w § 1 ust. 6..

 

 

§ 3 Zasady udziału w Konkursie

 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Z tytułu udziału w Konkursie szkołom, Opiekunom ani innym podmiotom, nie przysługuje wynagrodzenie, pokrycie kosztów, ani środki finansowe z jakiegokolwiek tytułu.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 30 czerwca 2014 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.kkrewolucja.pl
 3. Przy rejestracji każda szkoła określa swój login, uprawniający do  nieograniczonego korzystania z własnego Profilu na każdym etapie konkursu. W Profilu placówki zamieszcza informacje, opisy i wnioski z zadań w formie raportów. Do raportów należy załączać zdjęcia w formacie JPG i inne materiały w powszechnych formatach: WORD, EXCEL, PDF.
 4. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 • Etap I – etap walka o dziką kartę
 • Etap II – zadania właściwe
 1. Etap I trwa w terminie od 20.02.2014 do 10.09.2014.   
 2. W pierwszym etapie szkoły budują kalendarz wydarzeń kulturalnych – zadaniem zgłaszających się placówek będzie umieszczanie w kalendarzu znajdującym się na stronie www.kkrewolucja.pl w zakładce Szkoła z Kulturą, informacji o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych odbywających się w ich miejscowości. Jedna szkoła może dodać nieograniczoną ilość wydarzeń.  Wszystkie wydarzenia umieszczone w kalendarzu zostaną poddane głosowaniu internautów na zasadzie przycisku „Lubię to”.  Trzy placówki których wydarzenia zdobędą najwięcej głosów otrzymają „Dziką Kartę” i będą automatycznie nominowane do finału.
 3. Etap II trwa od 15.09.2014 do 15.01.2015.
 4. II etap konkursu to wykonywanie przez szkoły zadań zleconych przez Teatr Groteska. W okresie od września do grudnia Teatr Groteska będzie przekazywał drogą mailową do opiekunów konkursu wyznaczonych przez szkołę zadania związane z działaniami kulturalnymi. Reportaż – w dowolnej formie – z wykonania zadania szkoła będzie umieszczać na stronie www.kkrewolucja.pl podstrona szkoły, która zostanie wygenerowana podczas rejestracji szkoły.
 5. Na podstawie umieszczanych reportaży jury konkursu w skład, którego wejdą wybitni przedstawiciele świata kultury, wyłoni placówki którym  podczas uroczystej gali przyznany zostanie tytuł Szkoły z Kulturą.
 6. Zwycięscy konkursu ogłoszeni zostaną podczas wielkiej gali finałowej, która odbędzie się w marcu 2015 roku w Teatrze Groteska w Krakowie.

 

§ 4 Formalności

 

 1. Opiekun zobowiązuje się do wyrażenia zgody na opublikowanie jego danych osobowych na stronie internetowej Teatru Groteska  www.kkrewolucja.pl oraz w innych mediach, gdzie prezentowane będą informacje o Konkursie.
 2. Teatr Groteska oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekuna będą obejmowały ich imię, nazwisko oraz nazwę szkoły gimnazjalnej.
 3. Raporty i zawarte w nich informacje staną się własnością organizatora. Autorzy treści raportów zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystać otrzymane informacje wraz z ich publicznym odtwarzaniem i upowszechnianiem na dowolnych nośnikach.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU LEGIONY KULTURY

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. I ogólnopolski konkurs Szkoła z Kulturą, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany przez Teatr „Groteska” z siedzibą przy ulicy Skarbowej 2, 31-121 w Krakowie, NIP: 675-02-00-108, zwany dalej „Teatrem Groteska”.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu Kontrrewolucja Kulturalna.
 3. W ramach Konkursu Teatr Groteska realizuje cele, którymi są:
 • aktywizowanie środowisk szkolnych do działań  z obszaru kultury,
 • uświadamianie konieczności istnienia w przestrzeni społecznej kultury wysokiej, która jest nosicielem ładu estetycznego i etycznego,
 • zwiększenie dostępności kultury i zróżnicowanie oferty kulturalnej i edukacyjnej,
 • propagowanie pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży,
 • stworzenie i upowszechnianie kanonów wartości.
 • nawiązanie i podtrzymanie współpracy między podmiotami kultury i szkolnictwem,,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu historii narodowej, osiągnięć narodu w dziedzinie kultury, nauki, literatury, teatru,
 1. Zasady Konkursu zostały określone w niniejszym Regulaminie I Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła z Kulturą, zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Teatru Groteska oraz na stronie internetowej: www.kkrewolucja.pl
 3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Teatru Groteska.
 4. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg Konkursu ze strony Teatru Groteska są:
 • Anna Machacz   , tel. 012 6334822 wew. 257. fax. 012 6339965
 • Łukasz Gacek , tel. 012 6334822 wew. 227. fax. 012 6339965

 

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 2. Konkurs skierowany jest do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ośrodków kultury.
 3. Legiony kultury to grupy młodzieży składające się z jednego opiekuna (nauczyciel, wychowawca) i co najmniej 5 uczniów/wychowanków chcących aktywnie działać na rzecz kultury.
 4. Każda placówka biorąca udział w konkursie ma obowiązek wyłonić swojego reprezentanta, zwanego dalej „Opiekunem”, który będzie pośredniczył w kontaktach Teatru Groteska ze szkołą lub ośrodkiem kultury.
 5. W przypadku wątpliwości co do możliwości i zasad uczestnictwa w Konkursie należy skontaktować się z przedstawicielami Teatru Groteska wskazanymi w § 1 ust. 6..

 

 

§ 3 Zasady udziału w Konkursie

 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Z tytułu udziału w Konkursie szkołom, Opiekunom ani innym podmiotom nie przysługuje wynagrodzenie, pokrycie kosztów ani środki finansowe z jakiegokolwiek tytułu.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do dnia 30 czerwca 2014 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.kkrewolucja.pl (zakładka „Przyłącz się”)
 3. Przy rejestracji każda szkoła określa swój login, uprawniający do  korzystania z własnego Profilu na każdym etapie konkursu. W Profilu placówki zamieszczają informacje, opisy i wnioski z zadań w formie relacji. Do relacji należy załączać zdjęcia w formacie JPG i inne materiały w powszechnych formatach: WORD, EXCEL, PDF.
 4. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 • Etap I – od 20.02.2014 do 10.09.2014
 • Etap II – od 15.09.2014 do 15.01.2015
 1. W I etapie Legiony ze wszystkich zgłaszających się placówek mają za zadanie wymyślić i opisać projekt na najciekawszą reklamę popularyzującą aktywność kulturalną wśród Młodzieży. Reklama może przybrać formę plakatu, spotu, filmiku reklamowego lub zostać wykonana w innej dowolnej formie. Na ocenę składać będzie się tak sam pomysł i jego kreatywność, jak również poziom wykonania reklamy.
 2. Zgłaszany projekt reklamy należy przesłać drogą mailową na adres do 10.09.2014 .
 3. II etap konkursu będzie polegać na wykonywaniu przez Legiony Kultury zadań/akcji zleconych przez Teatr Groteska i jego partnerów (organizacje studenckie) raz w miesiącu od września do grudnia. Zadanie będą przekazywane drogą mailową do wyznaczonego przez placówkę Opiekuna. Relacje z wykonania zadania Legiony mają zamieszczać na stronie www.kkrewolucja.pl w zakładce „Legiony Kultury”.
 4. Na podstawie umieszczanych relacji jury konkursu, w skład którego wejdą wybitni przedstawiciele świata kultury, wyłoni placówki, którym podczas uroczystej gali przyznany tytuł najbardziej kreatywnego Legionu Kultury.
 5. Zwycięscy konkursu ogłoszeni zostaną podczas wielkiej gali finałowej, która odbędzie się w marcu 2015 roku w Teatrze Groteska w Krakowie.

 

 

§ 4 Formalności

 

 1. Opiekun zobowiązuje się do wyrażenia zgody na opublikowanie jego danych osobowych na stronie projektu www.kkrewoklucja.pl oraz w innych mediach, gdzie prezentowane będą informacje o Konkursie.
 2. Teatr Groteska oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekuna będą obejmowały ich imię, nazwisko oraz nazwę placówki, z którą są związane.
 3. Relacje i zawarte w nich informacje staną się własnością organizatora. Autorzy treści raportów zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystać otrzymane informacje wraz z ich publicznym odtwarzaniem i upowszechnianiem na dowolnych nośnikach.